Algemene gebruiksvoorwaarden

Wettelijke bepalingen

De website www.nexity-belgium.be die u gebruikt (hierna de ‘site’) wordt gepubliceerd door:
Nexity Belgium n.v., Diepestraat 21/23, 1180 Brussel, Ondernemingsnummer: 0430.800.556 hierna ‘Nexity Belgium’.
Nexity Belgium is onderworpen aan de controle van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), Luxemburgstraat 16b in 1000 Brussel (www.biv.be). Nexity Belgium is geregistreerd als vastgoedmakelaar in België onder het BIV-nummer 103 343 en is onderworpen aan de deontologische code van het BIV.

Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

Door deze site vrijwillig te bezoeken, wordt aangenomen dat de gebruiker zonder voorbehoud akkoord gaat met de Algemene gebruiksvoorwaarden van de site (AGV), waarvan hij verklaart dat hij ze gelezen en begrepen heeft.
Als u de AGV niet aanvaardt, mag u de site niet gebruiken en wordt u gevraagd onmiddellijk de verbinding te verbreken.

Verwerking van verzoeken en/of van informatie

Door het meedelen van uw gegevens aan Nexity Belgium via de formulieren op deze site, zowel via e-mail als op enige andere manier, garandeert u dat u uw eigen identiteit gebruikt.
Wij behouden ons het recht voor om de verwerking van verzoeken of informatie ondergeschikt te maken, op te schorten of te weigeren in de volgende gevallen:
• Onvolledige of onjuiste informatie;
• Mededeling van kennelijk onjuiste, zelfs uit de lucht gegrepen gegevens.
De bovenstaande lijst is niet exhaustief.

Diensten

De op de site aangeboden diensten en goederen worden te goeder trouw, zo nauwkeurig en zo getrouw mogelijk beschreven.
De afbeeldingen op de site hebben geen enkele contractuele waarde.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, vertalen, wijzigen of verspreiden van de gehele site of een deel ervan, onder welke vorm ook, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Nexity Belgium. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.
Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van onze site is ten strengste verboden.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy bij het gebruik van de site en uw rechten met betrekking tot de bescherming en controle van persoonsgegevens. De gegevens die u op de site verstrekt, worden geregistreerd en verwerkt in strikte overeenstemming met ons privacybeleid dat hier geraadpleegd kan worden.
Onze website is niet bedoeld om persoonsgegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd of we daartoe verplicht zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
Wij kunnen evenwel niet controleren of een bezoeker van onze site 16 jaar oud is. Daarom adviseren wij ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat persoonsgegevens van hun kinderen zonder hun toestemming worden verzameld.
Als u ervan overtuigd bent dat wij persoonsgegevens van een minderjarige zonder uw toestemming hebben verzameld, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via privacy@nexity-belgium.be.

Beschikbaarheid

In elk geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van de dienst waar de gebruiker om gevraagd heeft.

Disclaimer – beperking van aansprakelijkheid

Nexity Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die voortvloeit uit het gebruik van haar website, inclusief maar niet beperkt tot alle directe en indirecte schade.
Nexity Belgium neemt onder meer geen aansprakelijkheid op zich voor de inhoud van de sites waarnaar een hyperlink wordt gemaakt, met name met betrekking tot de bescherming van de privacy.
De informatie en het materiaal op deze website worden enkel ter informatie verschaft en vormen geen aanbod van Nexity Belgium, haar bestuurders, werknemers en/of vertegenwoordigers, die op geen enkele manier aansprakelijk kunnen worden gesteld, om welke reden dan ook, contractueel of anders, voor enige schade – direct of indirect – die u zou lijden door toegang tot deze website verkregen te hebben, ze bezocht en/of gebruikt te hebben, behalve in geval van een ernstige of opzettelijke fout die hen ten laste gelegd kan worden, evenals in geval van misleidende, onjuiste of tegenstrijdige informatie.

Geschillen en toepasselijk recht

De partijen komen overeen dat elke onenigheid of elk geschil met betrekking tot deze algemene gebruiksvoorwaarden of voortvloeiend uit de interpretatie of toepassing ervan, aan voorafgaande bemiddeling zal worden onderworpen. Daartoe verbinden de partijen zich ertoe om deel te nemen aan ten minste één bemiddelingsbijeenkomst, door er een persoon met beslissingsbevoegdheid voor af te vaardigen. De bemiddelaar wordt gekozen door de partijen. Als er geen minnelijke schikking volgt, zullen alle geschillen met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van onderhavige gebruiksvoorwaarden onderworpen zijn aan het Belgische recht en onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Nexity Belgium.

Aanpassing

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden van de site, om rekening te houden met juridische, jurisprudentiële of technische ontwikkelingen. De nieuwste versie zal steeds voorrang hebben op de voorgaande.

Privacyvoorkeuren

Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat uw browser informatie opslaat die afkomstig is van specifieke diensten, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Het blokkeren van sommige soorten cookies kan echter invloed hebben op de gebruikerservaring van onze website en op de diensten die we kunnen aanbieden.

Klik om het Google Anlaytics in of uit te schakelen.
Klik om het Google Fonts in of uit te schakelen.
Klik om Google Maps in / uit te schakelen.
Deze website maakt gebruik van cookies om u een betere surfervaring te bieden.