Privacybeleid

De bescherming van uw privacy is van het grootste belang voor Nexity Belgium N.V.

Ons bedrijf verbindt zich ertoe uw gegevens met volledige transparantie en strikte naleving van de privacywetgeving te verwerken. Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en plichten jegens Nexity Belgium N.V. en omgekeerd.

Door gebruik te maken van onze website, erkent u de voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden die zijn uiteengezet in ons Gegevensbeschermingsbeleid, evenals de doelstellingen en methoden voor het verzamelen en verwerken van gegevens die daarvoor nodig zijn.

Verantwoordelijke voor de verwerking:

Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door NEXITY BELGIUM N.V. (KBO 0430.800.556), met maatschappelijke zetel gevestigd Diepestraat 21-23 in 1180 Ukkel.

Om contact met ons op te nemen:
Adres: Diepestraat 21-23 in 1180 Ukkel

Verantwoordelijke voor de gegevens: Stefan Heyndrickx – privacy@nexity-belgium.be

Voor wie is ons gegevensbeschermingsbeleid bedoeld?

Dit beleid is van toepassing op al onze opdrachtgevers, voormalige opdrachtgevers en degenen die geïnteresseerd zijn in onze producten of diensten. Het is ook gericht op personen voor wie wij over bepaalde privégegevens moeten beschikken in het kader van de uitoefening van onze taken als syndicus, privatief beheerder of vastgoedmakelaar.

Welke categorieën van persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

Naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, taalaanhorigheid, privéadres, telefoonnummer (vast/mobiel), privé en/of zakelijk e-mailadres, bankrekeningnummer.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

1. Met uw toestemming:
• Wanneer u ons uw persoonsgegevens meedeelt
• Wanneer u ons vragen stelt via onze website

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken (zie ‘uw rechten uitoefenen’ hieronder)

2. In het kader van de uitvoering van onze beheers- en/of makelaarsovereenkomst:
• Voor de opvolging en de verwerking van uw aanvraag;
• Voor de opvolging en de verwerking van klachten;
• Voor het beheer van onze opdrachten, met inbegrip van boekhouding, beheer van schadegevallen, afhandelen van geschillen en gerechtelijke procedures, invordering van onbetaalde facturen en vrijwaring van onze rechten en die van de Verenigingen van Mede-eigenaars die wij wettelijk vertegenwoordigen, antwoorden op brieven van de notarissen en vastgoedmakelaars gelast met de verkoop van een goed in mede-eigendom, en meer algemeen om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die op ons rusten in het kader van de volle uitoefening van onze taken als syndicus, beheerder of makelaar.

3. Wanneer wij een rechtmatig belang hebben in het kader van onze marketingactiviteiten. In dat geval streven wij ernaar om een billijke balans te vinden tussen de gegevensverwerking en de eerbiediging van uw privacy:
• Teneinde u op de hoogte te stellen van onze producten en diensten of van degene die kunnen worden geleverd door vennootschappen waarin wij optreden als aandeelhouder;
• Ter voorkoming en bestrijding van eventuele fraude en misbruiken.

4. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten:
Wij zijn ook onderworpen aan fiscale, boekhoudkundige, juridische en contractuele verplichtingen die het bewaren en doorgeven van bepaalde persoonsgegevens aan de boekhoud-, gerechtelijke en belastingdiensten vereisen.

Kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden?

Aan onze onderaannemers in het kader van diensten die namens ons worden uitgevoerd en uitsluitend op basis van onze richtlijnen.

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie?

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor de verwerking van uw dossier en zolang dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wij nemen alle nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen.

Wat zijn uw rechten? Hoe kunt u ze uitoefenen?

U hebt recht op inzage en op verbetering van uw persoonsgegevens.
U hebt ook het recht om te vragen om te worden vergeten in de gevallen opgesomd door de wet.
In geval van betwisting over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen totdat het geschil is opgelost.
Ten slotte hebt u recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
U hebt op elk moment en zonder rechtvaardiging het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden en tegen het gebruik van marketingprofielen op basis van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de overdracht van uw persoonsgegevens aan derden voor dezelfde directmarketingdoeleinden.

Om deze rechten uit te oefenen:

U moet ons een schriftelijk verzoek sturen, vergezeld van een identiteitsbewijs op het volgende adres: NEXITY BELGIUM N.V. – Diepestraat 21-23 in 1180 Ukkel of via het e-mailadres: privacy@nexity-belgium.be
U kunt ook altijd een beroep doen op de Gegevensbeschermingsautoriteit op het adres https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Privacyvoorkeuren

Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat uw browser informatie opslaat die afkomstig is van specifieke diensten, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Het blokkeren van sommige soorten cookies kan echter invloed hebben op de gebruikerservaring van onze website en op de diensten die we kunnen aanbieden.

Klik om het Google Anlaytics in of uit te schakelen.
Klik om het Google Fonts in of uit te schakelen.
Klik om Google Maps in / uit te schakelen.
Deze website maakt gebruik van cookies om u een betere surfervaring te bieden.